Hotarari  consiliul local

[/su_spoiler]
Hotarari 2018

H.C.L. 4 DIN 31.01.2018, PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA SI A COEFICIENTILOR DE IERARHIZARE

Hoatarare privind aprobarae PUZ construirea complex de agrement cu spatui de alimentatie publica in oras Lehliu Gara, judetul Calarasi

Hoatarare privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sesiuni si executia bugetului activitatilor autofinantare pe trim. IV 2017

Hoatararea privind stablirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului orasului

Hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOMANAGEMENT SALUBRIS

Hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciile publice de alimenare cu apa si canalizare propusi pe anul 2018

Hotarare privind initierea elaborarii PUZ si aprobarea Regulamentului Local de Urbanism aferent- pentru terenul in suprafata de 230.000 mp, situat pe teritoriul administrator al orasului Le

Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al Spitalului Orasenesc Lehliu Gara

Hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrarile de interes local ce se vor efectua in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare a ajutorului social, potrivit

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare privind aprobarea Bugetului local, Bugetul acivitatilor autofinantate din venituri proprii si subventii, a listei de investii pentru anul 2018 si a estimarilorpe anii 2019-2021 al Oras

Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni si executia bugetului activitatilor autofinantate pe trim I – 2018

Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2018- 2019, la nivelul orasului Lehliu Gara, Judetul Calarasi

Hotarare privind aprobarea efecuari lucrarilor de reabilitare, in regim de urgenta, la acoperisul Primariei orasulu Lehliu Gara

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ” Infiintare distributie de gaze naturale in satul Razvani, orasul Lehliu Gara, Judeul Calarasi

Hotarare privind aprobarea planulu de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Hotarare privind aprobarea PUZ infintarea plantatiei capsuni

Hotarare privind aprobarea PUZ HALA SERVICEII AUTO, oras Lehliu Gara, Judetul Calarasi

Hotarare privind desfiintarea Compartimentului Arhiva precum si transformarea si mutarea postului de arhivar in postul contractual de sofer- Compartimentul Administrativ din cadrul aparatului

Hotarare privind dezmembrarea terenului intravilan la suprafata de 18051 mp identfcat prin numar cadastral 23637, inabulat in carea funciara 23637 a UAT Lehliu Gara

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 1 din 22.01.2016, privind concesionarea imobilului situat in str. Nicolae Titulescu nr. 31 A, judetul Calarasi si

Hotarare privind inchrierea prin licitatie publica cu srigare a unui spatiu repr. birouri, sas si grup sanitar, in suprafata de 16, 09 mp aflat la parterul Casei de Cultura a ors. Lehliu Gara

Hotarare privind modificarea si completarea Comisei de validare din cadrul Consiliului Local al orasului Lehliu Gara Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018(1)

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Hotarare privind redistribuirea veniturilor proprii in bugetul de venturi si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Lehliu Gara

Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al Liceului Alexandru Odobescu Hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea obiectivelor de inventar cu durata normala de utilizare consumata apartinand Scolii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Gara s GPN nr. 1 L

Hotarare privind stabilirea unor masuri admnisrative de circulatie, pentru circulatia rutiera pe strada Crinului , sr. Intrarea Pietei. oras Lehliu Gara

Hotarare privind transformarea unor functii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Lehliu Gara

Hotarare privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al orasului Lehliu Gara , al domnului Niculae Alexandru

Hotarare privnd aprobarea efectuarii lucrarilor de reabilitare, in regim de urgenta, la parterul Primariei orasulu Lehliu Gara

Hotarare privnd recificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2018

Hotararea privind repartizarea excedentului bugetar al Orasului Lehliu Gara

Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Lehliu Gara

Hotarare privind aprobarea PUZ EXTINDERE SI MODERNIZARE LIVADA CIRES (DEPOZIT FRIGORIFIC), oras

Hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Lehliu- Gara a unor suprafete de teren intravilan si modificarea inventarului privat prin introducerea unor noi

Hotarare privind nominalizarea a doi consilier locali in Consiliul de admnistratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Razvani si un consiler local in Comisa pentru evaluarea calitatii

Hotarare privind nominalizarea a doi consilieri locali in Consiliul de Administratie al Liceului Alexandru Odobescu, Lehliu -Gara si un consilier local in comsa pentru evaluarea calitatii

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotarare privind scoaterea din functiune, casare si valorificarea mijloacelor fixe si obiectelor de invenar cu durata normala de utlizare consumata apartinand Scoli Gimnaziale nr. 1 Razv

Hotararea nr. 69 din 31.10.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1.600.000 lei

Hotararea privind actualizarea taxe de salubrizare

Hotararea privind nominalizarea a doi consilierii locali in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Gara si un consilier local in ccomisia pentru evaluaraea calitatii

Hotarare privind aprobarea costului serviciului de copiere in cazul solicitarii de informatii de pe documentele detinute de autoriatea publica, in conditiile Legii nr. 544din 2001

Hotarare privind aprobarea PUZ CONSTRUIRE CLADIRE PARTER CU FUNCIUNEA DE COMERT, AMENAJARE ACCESE, REALIZARE IMPREJMUIRE, CONSTRUIRE TOTEM SI BRANSAMENTE UTILITATI

Hotarare privind dezmembrarea terenului inravilan curti- constructi in suprafata de 49247 mp din masuratori, din acte 60000 mp, identificat prin numar cadastral 20254, intabulat in carte

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei, pentru o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 294 mp, parte din baza materiala a Liceului Alexandru Odobescu in imobil cu alta

Hotarare privind aprobarea propunerii schimbarii destinatiei, pentru o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 294 mp, pare din baza materiala a Liceului Alexandru Odobescu, in imobil cu

Hotarare privind aprobarea donatie avand ca obiect trenul intravilan, categ. de folosinta arabil in suprafata de 405mp

Hotarare privind aprobarea PUZ SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE, oras Lehliu Gara , sr. Nicolae Titulescu, judetul Calarasi

Hotarare privind modificarea si completarea hotararii nr. 35 din 30.08.1999 privind insusirea inventarului bunurile care alcatuiesc domeniul public al orasului Lehliu Gara, cu mod. si com

Hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Consilului Local in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Lehliu Gara

Hotarare privind organizarea evenimentului Nunta de aur prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate cuplurilor care au implinit 50 ani de la casatorie

Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraiei Publice si Fondurile Europene prin CNI amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivul

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2018

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Directiei de Gospodarire Comunala si Locativa Lehliu Gara

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotarare privind scoaterea din functiune , casarea si valorificarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar cu durata normala de utlizare consumata apartinand Liceului Alexandru Odobescu

Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuia catre Oficiul de Cadasru si Publicitate Imobiliara Calarasi a unui spatiu in suprafata de 1,78mp situat la parterul imobilului in care funct. P

Hotarare prvind transmiterea in folosinta gratuia catre Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi a unui spatiu in suprafata de 14,78 mp situat la parterul imobilului

Hot 71 privind modificarea si complet hot 35 din 30.08.2018 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al or. Lehliu-Gara

Hot 72 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hot 73 privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua seciuni si executia bugetului activitatilor autofinantate pe trim III 2018

Hot 74 privind transformarea unei funcii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului or Lehliu-Gara

Hot 75 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui imobil

Hot 76 privind vanzarea prin licitatie publicxa cu strigare a unui imobil, teren intravilan in supraf. de 2375mp

Hot 77 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la spiitalul orasenesc Lehliu-Gara

Hot 78 privind rectificarea bugetului de venituri si cheluieli pe anul 2018

Hot 79 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hot 80 privind recificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hot 81 privind recificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la spitalul or Lehliu-Gara

Hot 82 Hot 82 privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOMANAGEMENT SALUBRIS

Hot 83 privind aprobarea propunerii schimbarii destinatiei, pentru o perioada de 5 ani

Hot 84 privind nivelurile pentru valori impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul 2019

Hot 85 privind aprobarea inceperii procedurii de scoatere din circuitul silvic a terenului extravilan, categoria de folosinta padure

Hotarari 2019

HCL-IMPOZITE-SI-TAXE-2019

Hotarare-privind-aprobarea-Bugetului-local-Bigetul-activitatilor-autofinantate-din-venituri-proprii-si-subventii-a-listei-de-investitii-pentru-anul-2019-si-a-estimarilor-pe-anii-2020-2022

Hoatarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2019- 2020, la nivelul orasului Lehliu Gara

Hoatarare privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni i executia bugetului activitatitilor autofinantare pe anul 2018

Hoatarare privind transformarea unor functii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Lehliu Gara

Horarare privind darea in administrare catre Consiliul Judetean Calarasi a drumului comunal DC 34 pentru a fi clasificat ca drum judetean

Hotarare privind aprobarea modificarii taxei reprezentand contravaloarea serviciilor de salubrizare in orasul Lehliu Gara si actualizarea taxe speciale de salubrizare

Hotarare privind repartizarea excedenului bugetar al Orasului Lehliu gara

Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiuni de dezvoltare din bugetul local pe anul 2018

Hotarare privind aderarea Orasului Lehliu Gara la asocatia Comunelor din Romania

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare privind aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei orasului Lehliu Gara

Hotarare privind darea in folosinta gratuita , catre SC E- distributie Dobrogea SA , a unei suprafete de teren aflat in proprietatea publica a UAT Lehliu Gara

Hotarare privind modificarea hotararii nr. 40 din 28.06.2018 a Consiliului Local

Hotarare privind reactualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a centrului operativ cu activitate temporara

Hotararea privind aderarea Orasului Lehliu Gara la Asociatia Comunelor din Romania

Hotarari 2020

H.C.L. nr. 10 din 20.02.2020 privind repartizarea excedentului bugetar al orasului Lehliu-Gara

H.C.L. nr. 9 din 20.02.2020 - aprobarea bugetului local, bugetului activitatilor autofinantate din venituri proprii si subventii, a listei de investitii pt anul 2020 si estimarilor pe anii 2021-2023

HCL nr 5 din 31.01.2020-mentinerea salariilor de baza ale fct. publici si a pers. contractual din ap. de specialitate al primarului si a serv. publice fara pers. juridica din subd. Cons. Local

 

 

Translate »